ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ» (16/07/2022)

 

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ»

ΕΣΗΔΗΣ (προμήθειες και υπηρεσίες) :168837

Διακήρυξη δάπεδο νηπιαγωγείου με ΑΔΑΜ.pdf

Περίληψη Διακήρυξης δάπεδο νηπιαγωγείου με ΑΔΑΜ.pdf

Εξώφυλλο μελέτης.pdf

Παράρτημα ΙΙ - Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων .pdf

Παράρτημα V - Τεχνική περιγραφή - Μελέτη Ύδρα .pdf

Παράρτημα VI - Τεύχος προδιαγραφών Ύδρα.pdf

Παράρτημα VΙI - Προϋπολογισμός Μελέτης Ύδρα.pdf

Παράρτημα VIII - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Ύδρα.pdf

Παράρτημα VIII - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Ύδρα.docx

Παράρτημα ΙΧ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Ύδρα.pdf

Παράρτημα ΙΧ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Ύδρα.docx

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).html

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).xml


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ