ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Λιμενικό ταμείο Δήμου Ύδρας

Το Λιμενικό ταμείο της Ύδρας είναι ΝΠΔΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη συντήρηση και εκμετάλλευση λιμενικών υποδομών της Υδρας.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας συστήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ 257/11-9-2002 (ΦΕΚ 231/Α/3-10-2002) με έδρα το Δήμο Ύδρας, το οποόιο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 410/95 (Α' 231) και θα ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 & 2 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας, προβλέπονται τα παρακάτω:

1) Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούν:

α. Ο εκάστοτε Δήμαρχος Ύδρας, ως Πρόεδρος, ή άλλο μέλος αιρετό ή μη που ορίζεται ως Πρόεδρος από αυτόν.

β. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Ύδρας.

γ. Πέντε (5) εκπρόσωποι, αιρετοί ή μη, του Δήμου Ύδρας με εκπροσώπηση κατά το 1/3 τουλάχιστον από κάθε φύλλο.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εγκατάσταση της Δημοτικής Αρχής.


ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ: ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΑΡΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΛΟΣ: ΤΣΙΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΛΟΣ: Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΥΔΡΑΣ

Τηλ.: 22980 - 52333 / Φαξ: 22980 - 53913
E-mail: limhydra@otenet.gr