ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΛΕΣΗ - ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1. Σε κάθε Δήμο λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία αποτελείται από:

α) Τον Δήμαρχο ή Δημοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο.

β) Εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών.

γ) Εναν Διευθυντή σχολείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

δ) Έναν Διευθυντή σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ε) Εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο.

στ) Από έναν Εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.

2. Στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαϊκής επιμόρφωσης, αν υπάρχει.

3. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

5. Οι εισηγήσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας υποβάλλονται και στο Νομαρχιακό επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται και στη Νομαρχιακή ή Επαρχιακή επιτροπή παιδείας.

Αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3 του Ν.1566/1985 και το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’):

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, εισηγείται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων, ενώ παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.

Εγκρίνει τις αποφάσεις των Σχολικών επιτροπών που αναφέρονται στην προμήθεια συμπληρωματικών ειδών εξοπλισμού και εποπτικών μέσων των σχολείων.

Προτείνει στον Νομάρχη, για τα σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση Δημοσίων σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας.

Γνωμοδοτεί στον Νομάρχη για τη συστέγαση Δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου σχολείου.

Συντάσσει, με βάση τις προτάσεις των σχολικών επιτροπών, πρόταση προς τον οικείο Δήμο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής τους.

Εισηγείται προς τον οικείο Δήμο την έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών των σχολικών επιτροπών, καθώς και για τον κάθε είδους διοικητικό ή διαχειριστικό έλεγχο των επιτροπών αυτών.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, ως όργανο διοίκησης της εφορίας σχολείων, ασκεί εκτός από όσα αναφέρονται παραπάνω, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν.1566/1985 για τις εφορίες σχολείων, καθώς επίσης και ό,τι αναφέρεται στις κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδιδόμενες κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών για τις εφορίες σχολείων.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας είναι διετής.