ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΚΑ: Τηλ. 22983 - 20290
 • Τηρεί και παρακολουθεί τις ταμειακές διαδικασίες για την είσπραξη των εσόδων του Δήμου.
 • Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλών στο Δήμο κατά κατηγορία εσόδου από το Γραφείο Εσόδων.
 • Καταρτίζει περιοδικές καταστάσεις εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων και ετήσιους λογαριασμούς της διαχείρισης εξόδων.
 • Διενεργεί τις εισπράξεις οφειλών προς το Δήμο, εκδίδει γραμμάτιο είσπραξης.
 • Διενεργεί κάθε εργασία σχετική με την είσπραξη δημοτικών εσόδων πληρωμής και εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα και τις αντίστοιχες του από 17/5/15.6.1959 Β. Δ/τος όπως κάθε φορά αυτές τροποποιούνται.
 • Ελέγχει τις εισπράξεις του Δήμου από τους εισπράκτορες.
 • Εισπράττει διάφορες επιχορηγήσεις από το ΤΠΔ, από τη ΔΟΥ, από τη Δ.Ε.Η. κ.λπ.
 • Διενεργεί την βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων.
 • Τηρεί γραμμάτια είσπραξης και τριπλοτύπων βεβαίωσης.
 • Αποστέλλει ατομικές ειδοποιήσεις, ελέγχει άγνωστους οφειλέτες από την επιστροφή ειδοποιήσεων.
 • Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και διενεργεί τις πληρωμές στους δικαιούχους μετά τον σχετικό έλεγχο.
 • Καταγράφει τις ενεργούμενες πληρωμές.
 • Μεριμνά για τις αποδόσεις των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ τρίτων, που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
 • Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες του Δήμου.
 • Διενεργεί κατασχέσεις.
 • Πληρώνει τα χρηματικά εντάλματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
 • Αποδίδει τις κρατήσεις μισθοδοσίας−προμηθευτών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
 • Καταρτίζει τον ετήσιο απολογισμό του Δήμου.
 • Τηρεί φυσικό Ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
 • Τηρεί αρχεία με κάθε είδους παραστατικά και αντίστοιχα δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου.
 • Ελέγχει τα έσοδα των Νομικών Προσώπων (τηρεί γραμμάτια είσπραξης).
 • Συντάσσει απολογιστικά στοιχεία κάθε οικονομι− κού έτους για τον Δήμο και ξεχωριστά για τα Νομικά Πρόσωπα.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τους λογαριασμούς του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
 • Τηρεί βιβλία ταμειακής υπηρεσίας εσόδων−εξόδων, καθολικό χειρόγραφο και μηχανογραφημένο, του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
 • Διενεργεί χρηματικές δοσοληψίες με τις Τράπεζες.
 • Διενεργεί καταθέσεις σε εφορίες, στο Ι.Κ.Α., στο Τ.Π.Δ.
 • Συντάσσει και υποβάλλει Δηλώσεις ΦΜΥ και φόρου προμηθευτών, προσωρινές και οριστικές δηλώσεις Ν.Π.Δ.
 • Διατηρεί /συγκεντρώνει απολογιστικά, στατιστικά στοιχεία.
 • Διενεργεί διαγραφές οφειλών σύμφωνα με Α.Δ.Σ. ƒ Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.