ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΛΕΣΗ - ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΚΟΦΙΤΣΑ ΔΑΦΝΗ
ΠΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΣΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑ
ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΙΣΜΠΙΝΙΚΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΡΑΠΠΑ - ΚΑΛΥΒΑ ΣΤΑΤΗΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Οι Σχολικές Επιτροπές διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, οριζόμενο με τους αναπληρωτές του κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μεταξύ των μελών αυτών ορίζονται υποχρεωτικά:

Τουλάχιστον ένας Διευθυντής/Προϊστάμενος των νηπιαγωγείων, για τις Σχολικές Επιτροπές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, για τις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που περιλαμβάνουν έως πέντε σχολικές μονάδες.

Τουλάχιστον πέντε Διευθυντές των σχολικών μονάδων, εκ των αρχαιότερων, για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που περιλαμβάνουν περισσότερες των πέντε σχολικών μονάδων, μεριμνώντας για την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι και την συμπλήρωση των δεκαπέντε μελών.

Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ένωσης Γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ένωση Γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο Διευθυντής της οικείας σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

2. Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε Δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, λειτουργεί για κάθε σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο Διευθυντής σχολικής μονάδας, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων.

Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.

Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεσή του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας ή του σχολικού συγκροτήματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 της παρούσας.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Η Σχολική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων, την αμοιβή καθαριστριών, την εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

Είναι υπεύθυνη για την εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις, για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

Ασχολείται με τη διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.