ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Τμήμα προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΚΑ: Τηλ. 22983 - 20290
 • Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ανάληψης δαπάνης που αφορούν την προμήθεια ειδών, εκτέλεση εργασιών κ.λπ.
 • Εισηγείται την ανάθεση εργασιών στα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
 • Συγκεντρώνει τις αιτήσεις εκδήλωσης αναγκών, κεντρικής προμήθειας ειδών από τις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου.
 • Εφαρμόζει τις νόμιμες ενέργειες προετοιμασίας, διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της προμήθειας πάσης φύσεως αναλώσιμων ειδών και υλικών (διακηρύξεις, διαγωνισμοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση, παραγγελίες ειδών κ.λπ.).
 • Μεριμνά για τη διαδικασία χαρακτηρισμού υλικών ως αχρήστων και τηρεί τις διαδικασίες εκποίησης ή καταστροφής, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Συντάσσει τις προδιαγραφές των τεχνικών υλικών αποθήκης, αναλώσιμων, επίπλων, κ.λπ. εξοπλισμού σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και γραφεία.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
 • Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά των γενόμενων προμηθειών (δαπανών) και τα υποβάλλει στο Λογιστήριο για την εκκαθάρισή τους.
 • Προβαίνει στις απαιτούμενες διαδικασίες για τη συγκρότηση Επιτροπών σχετικών με προμήθειες, εργασίες και μεταφορές μετά από σχετικά έγγραφα διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.
 • Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.