ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Υπηρεσία Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: κ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Τηλ: 22983 - 20240 - 221
 • Εντεταλμένος Καθημερινότητας με αρμοδιότητα την καθαριότητα
 • Υπεύθυνος για τους χώρους πρασίνου
 • Υπεύθυνος για την επισκευή και διαχείριση των αυτοκινήτων
 • Υπεύθυνος για την περισυλλογή των απορριμμάτων
 • Υπεύθυνος για την λειτουργία της ανακύκλωσης
 • Μεριμνά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των ακτών, καθώς και για την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων και τη μεταφορά τους.
 • Φροντίζει για τον καθαρισμό και μεταφορά των απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων (οικοπέδων).
 • Καθορίζει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, προγράμματα περισυλλογής και απόρριψης αχρήστων αντικειμένων που δεν μεταφέρονται με τα κλειστά απορριμματοφόρα αυτοκίνητα (ογκώδη).
 • Εκτελεί, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, προγράμματα περισυλλογής και απόρριψης αχρήστων αντικειμένων με ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα.
 • Μεριμνά για την απομάκρυνση των βαρέων αντικειμένων με μηχανικά μέσα ή άλλα οχήματα εκτός απορριμματοφόρων.
 • Υλοποιεί κάθε πρόγραμμα που έχει στόχο την καθαριότητα σε χώρους όπως γήπεδα και εγκαταλελειμμένα ακίνητα.
 • Μεριμνά για την πλύση των δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών, νησίδων, ρείθρων και γενικότερα των ανοικτών χώρων με ειδικά οχήματα.
 • Οργανώνει ειδικά συνεργεία απολυμάνσεων (εντομοκτονίας, μικροβιοκτονίας, μυοκτονίας κτλ. για την απολύμανση Δημοτικών κτιρίων ή κτιρίων Δημοτικού ενδιαφέροντος).
 • Μεριμνά για την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις ανωτέρω δράσεις.
 • Μεριμνά για τη στελέχωση όλων των μηχανημάτων (απορριμματοφόρα αυτοκίνητα, μηχανικά σάρωθρα κ.λπ.) με κατάλληλο προσωπικό.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες) του προσωπικού του Τμήματος.
 • Φροντίζει για τη διενέργεια εμβολιασμών στους εργάτες καθαριότητας.
 • Μελετά και εισηγείται τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας, με χρησιμοποίηση πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί όλες τις εκθέσεις δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, παρακολουθώντας τις πιστώσεις του προϋπολογισμού.
 • Φροντίζει για την προμήθεια όλων των υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. μικροεξοπλισμού που είναι αναγκαία για τους διάφορους τομείς καθαριότητας.
 • Καταγράφει τυχόν προβλήματα στο οδόστρωμα που εντοπίζονται κατά την αποκομιδή απορριμμάτων και τα αναφέρει στο Τμήμα.
 • Φροντίζει για την απομάκρυνση από τους χώρους πρασίνου (άλση, πλατείες, νησίδες) κάθε ξένου αντικειμένου (π.χ. σκουπίδια, ξερά φύλλα κ.λπ.).
 • Συντάσσει απαντήσεις σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες πολιτών.
 • Καταρτίζει και εφαρμόζει λεπτομερή προγράμματα φυτεύσεων, συντήρησης, ποτίσματος, φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου του Δήμου.
 • Διενεργεί όλες τις μελέτες που σχετίζονται με το πράσινο σε συνεργασία, όπου αυτό είναι απαραίτητο με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη και διάδοση του πρασίνου στην πόλη, καθώς και για τη συντήρηση, τον εξωραϊσμό και την επαύξηση των δημοτικών κήπων, χώρων πρασίνου δημοτικών σχολείων, αλσών, παρτεριών και δενδροστοιχιών.
 • Μεριμνά για την ασφαλή και αποτελεσματική ένταξη του πρασίνου στους ανοικτούς χώρους του Δήμου με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα στον αστικό χώρο.
 • Μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό του Δήμου με τους απαραίτητους σπόρους, φυτά, θάμνους, δένδρα και κάθε είδους φυτοτεχνικό υλικό, εργαλεία – μηχανήματα, που χρησιμοποιούνται για συντήρηση, εμπλουτισμό και διάδοση του πρασίνου στον Δήμο.
 • Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία των συνεργείων κήπων και δεντροστοιχίων του Δήμου.
 • Ενεργεί τα φυτέματα και τη σπορά σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
 • Καλλιεργεί και φροντίζει τα φυτά και τα δενδρύλλια φυτωρίων του Δήμου.
 • Συντηρεί και αναπτύσσει το πράσινο στους κήπους των Δημοτικών κτιρίων, σχολείων και κοινόχρηστων χώρων.
 • Φροντίζει για την προστασία των δέντρων και των φυτών από εχθρούς και ασθένειες.
 • Ενημερώνεται για τις νέες μεθόδους καλλιεργειών και φυτοπροστασίας.
 • Σχεδιάζει τα προγράμματα οδοκαθαρισμού, αποκομιδής και ανακύκλωσης απορριμμάτων με στόχο την καλύτερη ποιότητα της καθαριότητας στον Δήμο.
 • Μεριμνά για την αποκομιδή αστικών, ανακυκλώσιμων, ογκωδών, αδρανών, φυτικών και κάθε ειδών απορριμμάτων.
 • Ελέγχει την εφαρμογή των προγραμμάτων αποκομιδής.
 • Μεριμνά για το συντονισμό της κίνησης των οχημάτων καθαριότητας.
 • Μεριμνά για την κίνηση και διάθεση των οχημάτων της Διεύθυνσης του Δήμου και την ασφαλή φύλαξη αυτών.
 • Μεριμνά για την έκδοση των παραστατικών κίνησης των οχημάτων.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας και ελέγχει την παρουσία του προσωπικού.
 • Τηρεί πλήρως ενημερωμένους χάρτες με τα σταθερά σημεία των κάδων απορριμμάτων.
 • Μεριμνά για τα θέματα της ανακύκλωσης απορριμμάτων.
 • Εισηγείται για την ανάγκη προμήθειας κάδων ανακύκλωσης που στην συνέχεια τοποθετεί σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης.
 • Φροντίζει για την περισυλλογή από τους υπάρχοντες κάδους των υλικών ανακύκλωσης (πλαστικό, γυαλί κ.λπ.) τα οποία στη συνέχεια διατίθενται στους καθορισμένους νομίμως αγοραστές.