ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

«Προμήθεια ενός (1) φορτηγού μικτού βάρους 7.5 τόνων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ύδρας» (31/12/2020)

 

Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης-αξιολόγησης κατατεθέντων φακέλων
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών.pdf

Πατήστε στα παρακάτω pdf και doc αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) φορτηγού μικτού βάρους 7.5 τόνων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ύδρας»

Αναβολή αποσφράγισης-αξιολόγησης κατατεθεισών προσφορών.pdf

Διακήρυξη φορτηγού ΑΔΑΜ.pdf

Προκήρυξη φορτηγού ΑΔΑΜ.pdf

Τεχνικές προδιαγραφές.pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ