ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού στα δίκτυα ύδρευσης της νήσου Ύδρας» (13/10/2023)

 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

1. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξι (6) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) σε τροφοδοτικές υποδομές του δικτύου ύδρευσης,
2. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθμού Διαχείρισης Πίεσης (Σ.Δ.Π.) για την παρακολούθηση και την εξελιγμένη διαχείρισης της πίεσης σε κομβικό σημείο του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης,
3. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθερού Δικτύου Επικοινωνίας (Σ.Δ.Ε.) για την αυτοματοποιημένη συλλογή των δεδομένων από τους υφιστάμενους μετρητές κατανάλωσης,
4. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φρεατίου Αντεπιστροφής για την εξασφάλιση της ομαλότητας της τροφοδοσίας του δικτύου,
5. Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.), για το ενεργό εντοπισμό διαρροών και τον έλεγχο της καταλληλότητας του πόσιμου νερού,
6. Προμήθεια και εγκατάσταση Λογισμικών και Εφαρμογών επέκτασης του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος και
7. Υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 και 32441200-8.

Ο διαγωνισμός είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών) με αριθμό συστήματος 245186.

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού στα δίκτυα ύδρευσης της νήσου Ύδρας»

Περίληψη επέκτασης τηλεχειρισμού ΑΔΑ ΨΤΚΘΩΗΞ-3Δ1 signed.pdf

Διακήρυξη επέκτασης τηλεχειρισμού ΑΔΑΜ 23PROC013578364 signed.pdf

Τεύχος τεχνικής περιγραφής-signed.pdf

Τιμολόγιο μελέτης-signed.pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ