ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπόγειου κάδου κάθετης συμπίεσης» (27/03/2023)

 

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπόγειου κάδου κάθετης συμπίεσης»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) καινούργιου οικολογικού βυθιζόμενου συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης 1.100 λίτρων, στη θέση «Γήπεδο» του Δήμου Ύδρας. Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): [39713300-6].

Ο διαγωνισμός είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών) με αριθμό συστήματος 189093.

Ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη των χώρων εγκατάστασης της προμήθειας.pdf

Διακήρυξη βυθιζόμενου κάδου με ΑΔΑΜ 23PROC012371133.pdf

Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ 6ΙΡΤΩΗΞ-ΥΞ3.pdf

Τεύχη υπόγειου κάδου Ύδρας.pdf

Υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς.docx

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).xml


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ