ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Αστική αναζωογόνηση Ύδρας - προμήθεια αστικού εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων» (17/03/2023)

 

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Αστική αναζωογόνηση Ύδρας - προμήθεια αστικού εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού με στόχο την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων στο νησί της Ύδρας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά την αναβάθμιση στον φωτισμό των όψεων των «δίδυμων κτιρίων», την αναβάθμιση στον φωτισμό της πλατείας του μνημείου Μιαούλη και την αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [34991000-0, 34928520-9, 31681410-0, 39113300-0, 34928480-6 48921000-0].

Ο διαγωνισμός είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών) με αριθμό συστήματος 187955.

Διακήρυξη Προμήθειας Φωτισμού Ύδρας με ΑΔΑΜ 23PROC012310923.pdf

Περίληψη φωτισμός με ΑΔΑ 6Γ9ΔΩΗΞ-Ο4Φ.pdf

Μελέτη αστική αναζωογόνηση.pdf

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.docx

Σχέδιο χωροθέτησης εξοπλισμού μελέτη φωτισμού "Δίδυμων κτιρίων".pdf

Σχέδιο χωροθέτησης εξοπλισμού μελέτη φωτισμού πλατείας Μιαούλη.pdf

Υπολογισμός φωτισμού Δίδυμα κτίρια.pdf

Υπολογισμός φωτισμού μνημείου Μιαούλη.pdf

Φωτορεαλιστική απεικόνιση Διδυμων κτιρίων.pdf

Φωτορεαλιστική απεικόνιση μνημείου Μιαούλη.pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωση.pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωση.html

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωση.xml


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ