ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Κ.Ε.Δ.Υ

Το Καταστατικό

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006, οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον:

  • 1. Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, τουλάχιστον ένα (1) μέλος εξ’ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
  • 2. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, εάν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, και
  • 3. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.

Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.


Στο Φ.Ε.Κ. 608/05-03-2012 (Τεύχος Β’) δημοσιεύτηκε η συστατική πράξη της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ύδρας» με το διακριτικό τίτλο Κ.Ε.Δ.Υ., στην οποία προβλέπεται επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα:

1. Τέσσερα (4) μέλη είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου,

2. Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.

3. Δύο (2) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου.