Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας - Διοικητικό Συμβούλιο

Κ.Ε.Δ.Υ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΕΔΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
   
   

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, την παρ. 1 του άρθρου 255 του Ν. 3463/06, τον  Φ.Ε.Κ. 608/05-03-2012 (Τεύχος Β’)στο οποίο δημοσιεύτηκε η συστατική πράξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ύδρας, το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. Β του Ν. 2839/2000, την Υ.Α. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31-07-2007 (Φ.Ε.Κ. 1492/17-08-2007 τεύχος Β’) κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ύδρας (Κ.Ε.Δ.Υ.), όπως παρακάτω:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΛΟΣ
ΧΙΛΝΤΑ ΕΚΣΙΑΝ
ΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΝΕΜΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Υ. ορίζεται έως τις 28-2-2017