ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’), όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012:

1. Σε όλους τους Δήμους που έχουν περισσότερους από έναν Αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.

2. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο Δήμαρχος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου στην Εκτελεστική Επιτροπή προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί αναπληρωτής του και σε περίπτωση μη ορισμού ο Αντιδήμαρχος που εγγράφεται πρώτος στην απόφαση διορισμού των Αντιδημάρχων. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.

3. Υπάλληλος του Δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.»

Η εκτελεστική επιτροπή συνέρχεται κατόπιν γραπτής πρόσκλησης του προέδρου της, υποχρεωτικά, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 63 του Νόμου 3852/2010 και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο της. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010)

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) από 1.1.2011.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας είναι τριμελής με επικεφαλείς το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο.